•   +36 20 233 6676
 •   erdelyidoktor@gmail.com
 •   9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos u. 77.
 •   9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A.

Adatvédelmi tájékoztató

A tájékoztató célja, hatálya

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az OXYOLOGIA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint az erdelyidoktor.info cím alatt elérhető weboldal üzemeltetője adatkezelőként megfelelő és átlátható tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintett felhasználók részére. A személyes adatok kezelésére elsősorban a következő jogszabályok alapján kerül sor:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

Az adatkezelő adatai

 • Cégnév: OXYOLOGIA Háziorvosi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Rövidített cégnév: OXYOLOGIA Kft.
 • Székhely: 9400 Sopron, Menyhért utca 8/A.
 • Telefon: +36 20 568 7856
 • E-mail: erdelyidoktor@gmail.com
 • Web: erdelyidoktor.info

Fogalmak

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Mindezt törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között teheti.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. Mindezt törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között teheti.

Harmadik fél: Olyan természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Felhasználó: A Honlapot meglátogató, böngésző személy.

Honlap: Az erdelyidoktor.info domain alatt elérhető tartalomak és szolgáltatások összessége.

Cookie: A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a weboldal megbízásából tárolt adat. Olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Honlap küldhet a Felhasználó eszközére, az ott tárolódhat. A cookie lehetővé teheti annak felismerését, hogy a Felhasználó a Honlap korábbi látogatásakor milyen műveleteket végzett, például bejelentkezés vagy az oldal működésének testreszabása.

Profilalkotás: Személyes adatok bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők, például gazdasági helyzet, egészségi állapot, személyes preferencia vagy érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy mozgás jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Anonimizálás: Adatok átalakítása, például részletek elhagyásával vagy kitakarásával, melynek eredményeképpen a korábban személyes adatnak minősülő adat a továbbiakban már nem kapcsolható azonosítható természetes személyhez, így nem minősül személyes adatnak.

IP-cím: Az IP-cím (Internet Protocol-cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. Minden, az internetre kapcsolt számítógépnek van IP-címe, de egy-egy konkrét cím nem kötődik feltétlenül egy-egy géphez.

User Agent: A user agent (felhasználói ügynök) egy azonosító adatsor, melyet a Felhasználó böngészője automatikusan elküld a Honlapnak, amikor meglátogatja azt. Az adatsor nem kötelezően, de opcionálisan információkat tartalmazhat a Felhasználó webböngészésre használt készülékéről, operációs rendszeréről és a böngészője típusáról.

Adatkezelő által végzett adatkezelések

Profilalkotás, nyomon követés

Az Adatkezelő a Honlapot látogató Felhasználókról nem végez Profilalkotást, adataikat ezen célból Adatfeldolgozónak vagy Harmadik félnek nem továbbítja.

Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetéséhez nem használ Cookie-kat a Felhasználók azonosítására, vagy viselkedésük követésére.

A Honlap Cookie-kat egyedül a Honlap adminisztrátorainak (az Adatkezelő alkalmazásában álló természetes személyek) az azonosítására használ, annak érdekében, hogy hozzáférhessenek a Honlap szerkesztő felületéhez, mely a Felhasználóknak nem elérhető.

Elektronikus kommunikáció

A Felhasználók a Honlapon kezdeményezhetnek elektronikus kapcsolatfelvételt (Kapcsolat menüpont) az Adatkezelővel. A Felhasználó a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő rögzíti azon személyes adatait (például nevét, telefonszámát, e-mail címét), amelyek az érdemi válaszadáshoz szükségesek lehetnek.

Az Adatkezelő az így megszerzett információkat a kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket, bennük az összes önként megadott személyes adattal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Az elektronikus kapcsolatfelvétel kezdeményezésekor az esetleges csalások és visszaélések (például kéretlen üzenetek küldése) kiszűrésére a Felhasználó IP-címe és a User Agent is automatikusan rögzítésre kerül.

Látogatási statisztika készítése

A Honlap automatikusan naplózza a Felhasználók egyes információit (IP-cím, User Agent, meglátogatott oldal címe), amelyek összesítve - látogatási statisztikák készítésén keresztül - segítik a Honlap további fejlesztését. Az IP-cím Anonimizáláson esik át utolsó karaktereinek törlésével, valamint nem a Felhasználóhoz köthetően kerül kezelésre – tehát a Felhasználó az IP-címen keresztül nem válik azonosítottá vagy azonosíthatóvá – ezért ez nem minősül személyes adatnak. (Infotv. 3. § 1. pontja, Infotv. 3. § 2. pontja)

A statisztikailag elemzett, összegzett adatok Harmadik félnek (például hirdetők) nem kerülnek továbbításra.

Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat vesz igénybe a Adatkezelő, ezek az alábbiak:

Adatfeldolgozó: Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043)
Szolgáltatás: Google Mail (Gmail)
Magyarázat: elektronikus levelezés szolgáltatása

Adatfeldolgozó: DigitalOcean LLC. (USA, 101 Avenue of the Americas, 2nd Floor, New York, NY 10013)
Szolgáltatás:
Droplet (Virtuális szerver)
Magyarázat: Virtuális szerver szolgáltatása a Honlap üzemeltetéséhez és adatainak tárolásához.

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók (Google LLC, DigitalOcean LLC) szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozatban és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz a hozzájuk történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Adatkapcsolat házirovosi rendszerekkel

A Honlap teljesen külön, elválasztott egységként működik a háziorvosi praxis valamennyi, betegadatot is tároló informatikai rendszerétől.

Nem áll fenn adatkapcsolat az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, https://www.eeszt.gov.hu/) rendszer felé sem.

Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos Adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Az érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett tiltakozik az Adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A törléshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az Adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az Adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Jelen jog gyakorlása nem sértheti a Törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Jelen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló Profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Érintett vagy Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes Adatkezelés megszüntetése érdekében panaszt tehet egy felügyeleti hatóságnál.

Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 1 391 1400)

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/